Všeobecné Obchodné Podmienky

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom obchode www.arosadekor.sk (ďalej len „E-SHOP“) a vymedzujú, upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Nákup tovaru môžu uskutočniť fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov.


Čl. II
Definície pojmov

1. „Predávajúci“ je prevádzkovateľom internetového obchodu www.arosadekor.sk:

Attila Bognár – Arosa Dekor
Neratovické nám. 2143/2
929 01 Dunajská Streda
IČO: 48055476
DIČ: 1077930887
Číslo živnostenského registra: 210-32259

2. „Kupujúci“ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo štatutárny orgán / zástupca právnickej osoby, ktorý(á) prejavil(a) záujem nakupovať cez E-SHOP a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu.
3. „Kúpna zmluva“ je záväzne potvrdená objednávka Kupujúceho Predávajúcim.
4. „Tovar“ je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom E-SHOP-u.


Čl. III
Objednanie Tovaru a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar, dochádza na základe objednávky Kupujúceho uskutočnená vyplnením a odoslaním objednávkového formulára cez E-SHOP. Odoslaná objednávka Tovaru sa považuje ako návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a je záväzná. 
2. Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí. Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď odoslaná objednávka Kupujúceho (návrh na uzavretie zmluvy) stane záväzne potvrdená Predávajúcim (stav objednávky sa zmení na „Vybavuje sa“).
4. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä, ak jej uzavretie by bolo v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, Tovar alebo službu nebude možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabezpečiť, Kupujúci už viackrát odmietol prevzatie alebo zaplatenie objednaného Tovaru. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote do 15 dní na účet Kupujúceho.
5. Kupujúci môže objednávku odvolať alebo zmeniť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ nebola záväzne potvrdená Predávajúcim. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote do 15 dní na účet Kupujúceho.
6. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa zákona do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru (ak je spotrebiteľom). V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené Predávajúcemu (s kópiou daňového dokladu a s číslom účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený Tovar poukázaná zo strany Predávajúceho) a v tejto lehote musí byť doručený i Tovar v pôvodnom stave. Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar nie je možné vrátiť zaslaním na dobierku. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.
6.1. V prípade vrátenia poškodeného Tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6.2. Cenu zaplatenú za Tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a / alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote do 15 dní odo dňa fyzického obdržania Tovaru, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
6.3. Podľa zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
6.4. 
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
6.5. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Čl. IV
Platobné podmienky

1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednaní Tovaru:
1.1. platba bankovým prevodom pred dodaním Tovaru,
1.2. platba platobnou kartou pred dodaním Tovaru,
1.3. v rámci Slovenskej republiky platba prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí Tovaru. Kupujúci zo zahraničia môže túto službu využiť iba v prípade, ak v procese objednávania Tovaru mu E-SHOP uvoľní.
2. V pripade, ak Kupujúci vyberie spôsob platby stanovený v Čl. IV v bode 1.2., Predávajúci účtuje kvôli bankovým poplatkom administratívny poplatok vo výške 3,00 €. Kupujúci sa zaväzuje zvýšenú kúpnu cenu uhradiť jednorázovo v úplnej výške podľa Čl. IV bod 3.
3. V pripade, ak Kupujúci vyberie spôsob platby stanovený v Čl. IV v bode 1.1. alebo 1.2.
3.1. svoju platbu uskutoční podľa nasledujúcich údajov:
3.1.1. Číslo účtu: 5068178852/0900  (IBAN: SK89 0900 0000 0050 6817 8852, BIC: GIBASKBX) -  bankový účet je vedený v Slovenskej sporiteľni,
3.1.2. Variabilný symbol: číslo objednávky (ID).
3.2. Tovar bude vyexpedovaný až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
3.3. Kupujúci sa zaväzuje svoju platbu uskutočniť do 2 kalendárnych dní. Predávajúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak do 4 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy nebude pripísaná celá kúpna cena na jeho účet.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za cenu platnú v čase objednania Tovaru, a v zásielke priložiť daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
5. Predávajúci účtuje Kupujúcemu administratívny poplatok vo výške 1 € pri objednávke do 5 €.


Čl. V
Dopravné podmienky

1. Spôsob dopravy Tovaru do miesta dodania Kupujúci vyberie v procese objednávania Tovaru.
2. Ak miesto dodania bude výdajné miesto spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., Kupujúci je povinný do poznámky uviesť výdajné miesto. Zoznam výdajných miest sa nachádza v sekcii Doprava.
3. Dopravné náklady nie sú zahrnuté v cene Tovaru. Predbežná informácia o cene a spôsobe dopravy sa nachádza v sekcii Doprava.
4. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
5. Predávajúci expeduje Tovar Kupujúcemu pri spôsobe platby na dobierku v čo najkratšej dobe po uzatvorení Kúpnej zmluvy, zvyčajne do 5 pracovných dní ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom Tovare. Pri ostatnom spôsobe platby Tovar bude expedovaný až po pripísaní celej kúpnej ceny Tovaru na účet Predávajúceho.
6. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcému všetok objednaný Tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom možnom čase Kupujúcého a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru.
7. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný Tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť vopred zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.
8. Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo zvolenému prepravcovi.
9. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny.
10. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Tovaru zavinené prepravcom.
11. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo jeho zástupcom, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
12. V prípade, ak si Kupujúci Tovar neprevezme a Tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním Tovaru.


Čl. VI
Prevzatie Tovaru

1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste.
1.1. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách, a o tom informovať Predávajúceho.
1.2. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.
2. Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.
3. V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.


Čl. VII
Reklamácia

1. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom, a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim.
2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba.
3. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa bodov určených v sekcii Reklamácia.
4. Súčasťou reklamáčnej zásielky musí byť reklamovaný Tovar, kópia daňového dokladu a sprievodný list, ktorý obsahuje kontaktné údaje Kupujúceho, dôvod reklamácie, spôsob postupovania v prípade uznania reklamácie (napr.: výmena, vrátenie peňazí – v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu).
5. Reklamačnú zásielku je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho. Reklamačný Tovar nie je môžné zaslať na dobierku, akýkoľvek takto vrátený Tovar nebude prijatý.
6. V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.
7. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia Tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku (najčastejšie pádu), či akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, treťou osobou alebo živelnej katastrofy.


Čl. VIII
Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci čestne vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcim, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky na základe Kúpnej zmluvy, a doručení objednaného Tovaru.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie Tovaru).
4. Kupujúci odoslaním registračného formulára na vytvorenie zákazníckého účtu, a odoslaním návrhu na uzavretie zmluvy a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti iba v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, na základe čoho Predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.06.2022, a sú platné do doby vydania nových VOP.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia na zmenu týchto VOP, produktov alebo ponúkaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na E-SHOP-e. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na stránky E-SHOP-e.
3. Tieto VOP platia v znení uvedenom na E-SHOP-e v deň odoslania návrhu na uzavretie zmluvy vtedy, ak nie je medzi Kupujúcim a Predávajúcim písomne dohodnuté inak.
4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky E-SHOP-u, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.
5. Odoslaním návrhu na uzavretie zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí v znení platnom v deň odoslania návrhu na uzavretie zmluvy, a akceptuje aj platnú výšku ceny objednaného Tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku E-SHOP-u.
6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
7. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
8. Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sú založené Kúpnou zmluvou, ktoré však tieto VOP výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.